اخبار

1396/11/28 شنبه 08:05 ق.ظ

تأثیرگذاری جهان‌بینیِ مورخان در شیوه تاریخ‌نگاریِ عصر صفویه

«زمان‌نگری و کیهان‌باوری در عصر صفویه» نوشته بهزاد کریمی را باید بیشتر محصول دغدغه اولیه مؤلف درباره کیفیت تأثیرگذاری جهان‌بینیِ مورخان در شیوه تاریخ‌نگاریِ عصر صفویه ارزیابی کرد.اطلاعات بيشتر