گروه محصولات
خبرخوان

اخبار

شنیده‌ام که کتاب «ایالاتِ نیست در جهان» آخرین رمانی است که نوشته‌اید. چرا آخرین رمان؟
کتاب جدید کلز یک تاریخچه برای خواندن یا نوشتن نیست. این کتاب تاریخچه کتاب‌ در جایگاه هنرساخته‌ها و مصنوعات است. داستان‌هایی را می‌گوید درباره کتاب‌هایی با منشأ مشکوک یا اصیل، که در کتابخانه‌های گمشده یا مجموعه‌های ‌خصوصی غیرقابل‌دسترسی کشف شده است
کتاب «ناتمام» نوشته توماس آگدن، رمانی روان‌شناختی است که با ترجمه منصوره وحدتی‌امیرزاده از سوی انتشارات ققنوس به بازار کتاب رسید.
کتاب «ناتمام» نوشته توماس آگدن، رمانی روان‌شناختی است که با ترجمه منصوره وحدتی‌امیرزاده از سوی انتشارات ققنوس به بازار کتاب رسید.
کتاب «ناتمام» نوشته توماس آگدن، رمانی روان‌شناختی است که با ترجمه منصوره وحدتی‌امیرزاده از سوی انتشارات ققنوس به بازار کتاب رسید.
آذربرزين نامه 1400/05/30 شنبه
انتشارات ققنوس منتشر كرد
آذربرزين نامه 1400/05/30 شنبه
انتشارات ققنوس منتشر كرد
آذربرزين نامه 1400/05/30 شنبه
انتشارات قنوس منتشر كرد