اخبار

1399/6/24 دوشنبه 10:42 ق.ظ

شرحی مختصر درباره مناظرات فلسفی فیلسوفان ایدئالیست

کتاب «درآمدی بر فهم ایدئالیسم آلمانی» نوشته ویل دادلی تلاشی برای ارائه قابل فهم و در عین حال دقیق مفاهیم ایدئالیسم آلمانی به مخاطبان است.اطلاعات بيشتر